Leren en leven

doe je

met elkaar

Maak

kennis met

onze school

Visie en missie

Elke vlieger vliegt zijn eigen weg

Goede leerresultaten op m.n. de basisvaardigheden geven leerlingen meer kans op een succesvolle toekomst in het V.O. en in de maatschappij. Op onze school vinden wij goede resultaten op deze basisvaardigheden belangrijk en geven dat vorm door een goed aanbod, goede instructies, veel onderwijstijd, goede middelen en materialen,  een actieve leerhouding, uitdagend en interactief onderwijs en dat alles in een school waar een optimale basisrust heerst.

Kinderen die zich goed voelen kunnen meer. Goed ‘in je vel zitten’ en een goede omgang met elkaar zijn daarvoor belangrijk.Wij gaan ervan uit dat de school een ‘’proeftuin’’ is voor de (toekomstige) maatschappij en houden daarin ons onderwijs en aanbod rekening mee.

Ouders kennen hun kind het beste en hebben een grote invloed op veel aspecten.Waar dat versterkend werkt betrekken wij ouders bij ons onderwijs om de kinderen optimale leerresultaten te laten behalen.

Betekenisvol 

Het onderwijs moet betekenisvol zijn. Wanneer de kinderen betrokken en gemotiveerd zijn zullen zij gemotiveerd aan het werk gaan en daadwerkelijk tot leren komen. Wij werken in thema's, het liefst door de leerlingen zelf aangedragen, om te komen tot onderwijs dat de leerlingen raakt. 

Welbevinden

Om tot goede prestaties en een optimale ontwikkeling te kunnen komen, is het van groot belang dat een leerling zich veilig voelt op school. Kinderen moeten weten wat mag en wat niet mag. Daarom hebben we een aantal regels en afspraken vastgelegd - deels in samenspraak met de kinderen. Zo ontstaat een werksfeer waarin kinderen zich prettig voelen. 

Samenwerken en respect

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren respect te hebben voor anderen. Respect hebben wil niet zeggen dat je het altijd met de ander eens moet zijn. Het houdt wel in dat je de ander waardeert op eigen waarde, handelen, denken en op grond daarvan respecteert. Een goede leerweg hierbij is het samenwerken. 

Kwaliteit en hoge verwachtingen 

Wij willen bereiken dat onze leerlingen komen tot optimale prestaties, vooral op het gebied van de basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen. Wij werken constant aan ons eigen vakmanschap en zijn opbrengstgericht. Elk kind heeft recht op het beste onderwijs om het beste uit hem te halen! Wij stellen ambitieuze, maar wel realistische doelen voor taal, lezen en rekenen. Deze doelen geven aan wat zij moeten gaan leren en aan welke normen zij moeten voldoen. Ons onderwijs is daar dagelijks op gericht. 

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

De kinderen hebben bij ons op school binnen duidelijke grenzen een redelijke mate van vrijheid. Tijdens het zelfstandig werken mogen zij zelf kiezen in welke volgorde ze hun taak uitvoeren. Voorwaarde is dat deze aan het eind van de gestelde tijd af is. De mate van vrijheid wordt mede bepaald door de groep zelf. Van belang daarbij is wel dat de groep daarover kan meepraten, meedenken en in sommige gevallen meebeslissen. Door kinderen een zekere mate van vrijheid te geven, geef je ze automatisch ook een bepaalde verantwoordelijkheid.